تبلیغات
عــــــــــــشق و دروغ - دنیایم را میبینم

دنیایم را میبینم

وَقــتــی مــی گــویـَـد


دوســتــت دارم !


زُل زُل دَر چِــشــم هــایـَـش نـِـگــاه نـَـکــن


بــی هیــچ حَــرفــی


بــی هیــچ عَــکــسُ الــعــَمـَـلــی !

تَــنــهــا بــا گــفــتَــنِ مَــن هـَـم دوســتــت دارم


ایــن لـَـحــظــه را تـَـمــامَــش نـَـکــن

جــیــغ بــزَن ... مـُـحــکَــم دَر آغــوشَــش بـِـگــیــر


بــوســــه بــارانـَـش کــن

بــگــذار آنــقـَـدر از گـُـفــتـَـنِ ایــن کـَـلَــمــات

بـِـه شــوق بــیــایـَـد


کـِـه اگَــر فَــردا بــاز هَــم خــواســت بِــگــویَــد


جــورِ دیــگــر بــِگــویـَـد


یــا اصــلا نــگــویـَـد


دَســتــت را بِــگــیــرَد

بـِـبـَـرَد تــَمــامِ دوســت داشــتــن را نـِـشــانـَـت دَهـَـد


مـَـثَــلا رو بـِـه رویِ آیــِنــه بــِایــســتـَـد کــنــارِ تــــــو


بـِـگــویـَـد :


چِــه مــی بــیــنــی ؟


بـِـگــویــی :


خُــودِمــان را


بـِـگــویـَـد :


امــا مـَـن تَــنــهــا تــــــو را مــی بــیــــنَــم


دنــیــایــــــــم را مــی بـــیـــنـَــم


[ جمعه 17 خرداد 1392 ] [ 04:54 ب.ظ ] [ mahan ]